Amcanion / Aims

English Version

Prif Amcanion Ysgol Mornant ydy: 

 • Gosod y safonau uchaf posib ac addysg effeithiol o fewn cwricwlwm cytbwys ar gyfer disgyblion o bob gallu a helpu pob plentyn i gyrraedd y targedau a osodir iddynt.
 • Meithrin ymdeimlad o berthyn a phopeth sy’n gysylltiedig a hynny:- hunan barch at eraill. Hunan hyder, hunanfynegiant a hunan ddisgyblaeth.
 • Meithrin y syniad o gymdeithas syn ffynnu er mwyn pawb – cydweithio,cyd-chwarae, cydymdeimlo, cyd ddeall a chytuno.
 • Gofalu am bob disgybl unigol ac ymroi i’w ddatblygiad llawn gan ofalu bod hynny’n cynnwys ei dwf personol, corfforol, cymdeithasol, deallusol a moesol.
 • Annog pob plentyn i wneud y gorau o’i gryfderau a’i ddoniau ac i allu ymdopi a’i wendidau.
 • Meithrin hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg i gyfathrebu, deall, gwneud synnwyr a darllen, a hynny wrth gwmpasu gofynion eang cwricwlwm ysgol a’r byd o’n cwmpas.
 • Meithrin cymdeithas sy’n rhoi cyfle cyfartal i bawb.
 • Meithrin balchder o berthyn i’r ysgol

Ysgol Mornant’s Main Aims are:

 • Setting the highest possible standards for effective education delivered in a broad curriculum designed to meet the needs of children of all abilities, and to help every child achieve their personal goals.
 • To foster a sense of belonging and all that this entails – respect for others and themselves, self-confidence, the ability to express themselves and self-discipline.
 • To foster a sense of community within which all are nurtured; learning and playing together, developing mutual understanding, empathy, fostering consensus and agreement.
 • Caring for every child, demonstrated through commitment to their personal, physical, social, educational and moral development.
 • Encourage every child to make the most of their strengths and talents and to develop their weaknesses.
 • To develop pupils’ confidence in using Welsh and English to communicate, understand, make sense and read, within all aspects of the school curriculum and the world about us.
 • Foster a community within which all have equal opportunity.
 • Foster a sense of pride in belonging to their school.

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated